Godkända tjänster att göra ROT-avdrag för

Godkända tjänster att göra ROT-avdrag för

Det finns många olika tjänster som är godkända och tillåtna att göra ROT-avdrag för. Nedan är listan på de vanligaste förekommande godkända ROT-avdragen är.

 • Altan - Småhus - Ombyggnad och reparation av altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till ROT-avdrag. Även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.
 • Badrum - Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till ROT-avdrag.
 • Badrumsinredning - Byte av badrumsinredning ger rätt till ROT-avdrag
 • Balkong — småhus - Tillbyggnad av balkong till småhus ger rätt till ROT-avdrag.
 • Bergvärme - Borrning och installation av bergvärme ger rätt till ROT-avdrag. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Blandare - Byte av blandare ger rätt till ROT-avdrag.
 • Bostad i utlandet - Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan få ROT-avdrag för hushållstjänster och ROT-arbeten som utförts i bostad inom EU/ESS-området förutsatt att övriga förutsättningar för ROT-avdrag är uppfyllda.
 • Bostad som arrenderas ut kan inte räkna med att få ROT-avdragen godkända.
 • Bostadsrätt - Äger du en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan du få ROT-avdrag för rot-arbeten. Det är bara enskilda bostadsrättshavare som kan få ROT-avdrag inte bostadsrättsföreningen som sådan. Det är bara sådana ROT-arbeten som utförs i lägenheten och som du svarar för som ger rätt till ROT-avdrag. Du kan alltså inte få ROT-avdrag för arbeten utanför lägenheten även om bostadsrättsföreningens stadgar ålagt dig dem.
 • Braskamin - Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till ROT-avdrag.
 • Bredband - Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till ROT-avdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. Installation av bredband inne i bostaden ger dock inte rätt till ROT-avdrag. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Brunnsborrning - Borrning och grävning av brunn ger rätt till ROT-avdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Byggnad på ofri grund - ROT-arbeten på småhus på ofri grund kan ge rätt till ROT-avdrag.
 • Centraldammsugare - Installation av centraldammsugare ger rätt till ROT-avdrag.
 • Dränering - Grävning och dränering av grund ger rätt till ROT-avdrag. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till ROT-avdrag förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Dörrar i småhus - Byte av dörrar i småhus ger rätt till ROT-avdrag. Tillverkning av måttbeställda dörrar som sker i företagets lokaler ger däremot inte rätt till ROT-avdrag. Inte heller lackning eller målning av dörrar som sker i företagets lokaler ger rätt till ROT-avdrag.
 • Elanslutning - Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till ROT-avdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Elarbeten — småhus - Elarbeten som utförs i bostaden ger rätt till ROT-avdrag. Exempel på el-arbeten som ger rätt till ROT-avdrag är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.
 • Europeiska samarbetsområdet (EES) - Rotarbeten på bostäder inom EES ger rätt till ROT-avdrag förutsatt att övriga förutsättningar för ROT-avdrag är uppfyllda. Observera att ROT-avdragen endast får effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt i Sverige.
 • Fasadtvätt - Fasadtvätt ger rätt till ROT-avdrag.
 • Fjärrvärme - småhus - Nedgrävning av ledningar för fjärrvärme ger rätt till ROT-avdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Fritidshus - Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till ROT-avdrag förutsatt att den som söker ROT-avdrag äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.
 • Fönster - småhus - Målning och byte av fönster eller fönsterbleck i bostadsbyggnaden ger rätt till ROT-avdrag.
 • Förälders hushåll - ROT-avdrag för husarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till ROT-avdrag. För ROT-avdrag för rot-arbete gäller dock att den som ansöker om ROT-avdrag också är den som äger förälderns bostad.
 • Grund — åtgärder på krypgrund - Åtgärder för att förhindra t.ex. fukt i krypgrund ger rätt till ROT-avdrag.
 • Halmtak - Byte av halmtak ger rätt till ROT-avdrag.
 • Hängrännor - Byte av hängrännor ger rätt till ROT-avdrag. Rensning av hängrännor ger också rätt till ROT-avdrag.
 • Infiltrationsanläggning - Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till ROT-avdrag förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Jordvärme - Grävning av jordvärme ger rätt till ROT-avdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Kakelugn - Arbetskostnad för att sätta in en kakelugn ger rätt till ROT-avdrag.
 • Kolonistuga - ROT-avdrag kan medges för rot-arbete som utförs i kolonistuga förutsatt att föreningens stadgar tillåter övernattning i stugan och att den är inrättad för bostadsändamål. För att ROT-avdrag ska kunna medges krävs att kolonistugeägaren lämnar ett intyg från koloniföreningens styrelse om att övernattning får ske i stugan. Intyget ska utföraren bifoga tillsammans med sin begäran om återbetalning.
 • Kommunalt vatten och avlopp - Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till ROT-avdrag. Förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till ROT-avdrag om kommunen utför det. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Kranar - Byte av kranar ger rätt till ROT-avdrag.
 • Kök - Renovering av kök ger rätt till ROT-avdrag. Lackning av köksluckor som utförs i företagets lokaler ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Luftvärmepump - Montering av luftvärmepump ger rätt till ROT-avdrag. Service av luftvärmepump ger dock inte rätt till ROT-avdrag.
 • Lås - Byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till ROT-avdrag.
 • Markarbeten — indragning av vatten och avlopp - Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till ROT-avdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till ROT-avdrag förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Markiser - småhus - Montering av markiser på småhus ger rätt till ROT-avdrag. Service av markiser ger dock inte rätt till ROT-avdrag.
 • Målningsarbeten — bostadsrätt - Målningsarbeten som utförs i lägenheten ger rätt till ROT-avdrag. Till sådant arbete som ger rätt till ROT-avdrag räknas alltså även målning av insidan av dörrar och fönster i bostadsrätten. Målning eller oljning av balkong, altan eller takterrass som hör till bostadsrätten ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Målningsarbeten — småhus - Målningsarbeten ger rätt till ROT-avdrag
 • Näringsbostad - En person som äger och bor i en småhusfastighet får ROT-avdrag oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad. ROT-avdrag för husarbete medges endast för den del av arbetet som utförs i utrymme som ägaren använder för bostadsändamål.
 • Ombyggnad av befintligt småhus - ROT-avdrag medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.
 • Plåttak - Läggning av nytt plåttak samt lagning eller byte av delar av plåttak ger rätt till ROT-avdrag. Även arbetskostnaden för att tvätta och måla taket ger rätt till ROT-avdrag.
 • Pool - inomhus - Reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till ROT-avdrag.
 • Radon - Radonsanering i byggnaden (t.ex. Genom installation av fläktar) ger rätt till ROT-avdrag. Har ett generellt bidrag betalats ut för radonsanering medges inte ROT-avdrag. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan ROT-avdrag för arbetskostnad medges.
 • Sanitetsporslin - Byte av sanitetsporslin ger rätt till ROT-avdrag.
 • Skorsten - Reparation av skorsten ger rätt till ROT-avdrag. Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen ger rätt till ROT-avdrag.
 • Solpaneler - Inmontering eller byte av solpaneler ger rätt till ROT-avdrag förutsatt att bidrag inte har medgetts. Service av solpaneler ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Stensättning - Stensättning ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Takpannor - Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning ger rätt till ROT-avdrag.
 • Tillbyggnad - Om du låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till ROT-avdrag. Däremot ger inte nybyggnation rätt till ROT-avdrag. Ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus medför inte att huset anses nybyggt under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.
 • Tilläggsisolering - Tilläggsisolering ger rätt till ROT-avdrag.
 • Trappa - Reparation eller byte av entrétrappor som är fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden ger rätt till ROT-avdrag.
 • Trekammarbrunn — avlopp - Nedgrävning av en trekammarbrunn ger rätt till ROT-avdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Utbyggnad — förråd - Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till ROT-avdrag.
 • Vasstak - Rengöring av vasstak ger rätt till ROT-avdrag.
 • Vattenledning - Nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till ROT-avdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Vedspis - Montering av vedspis ger rätt till ROT-avdrag.
 • Ventilation - Montering och byte av ventilation ger rätt till ROT-avdrag.
 • Värme - Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till ROT-avdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Värmepanna - Installation eller byte av värmepanna ger rätt till ROT-avdrag. Service av värmepanna ger dock inte rätt till ROT-avdrag.
 • Värmepump - Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till ROT-avdrag. Service av värmepump ger dock inte rätt till ROT-avdrag.

Allt intressant om ROT-avdrag

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om ROT-avdrag men också en del kul och lustiga saker andra skatteavdrag och typer av ROT-tjänster.Meny - ROT-avdrag
Till förstasidan på www.rotavdrag.topHögst upp på sidan om ROT-avdragLängst ned på sidan om skatteavdrag
GodkändaEj GodkändaMer faktaNyheter